Marian
Borkowski

kompozytor

książki

 • Ekspresja formy – eks­pre­sja tre­ści. Marianowi Borkowskiemu w sie­dem­dzie­się­cio­le­cie uro­dzin [księga jubileuszowa], red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, ss. 449, ISBN 83–89444–24–0.
 • Kaniowska Małgorzata, Znaczenie ciszy i czasu w interpretacji muzyki współczesnej, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2007.
 • Lorent Leszek, Szkice perkusyjne, Wydawnictwo „Fundacja Cultura Animi”, Warszawa 2014.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz,  Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007, ISBN 978–83–7270–463–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich, 19002010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna, Musica Sacra Edition, Warszawa 2013, ISBN 978–83–925220–2–7.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014, s. 141–146, ISBN 978–83–224–0948–0.
 • Marian Borkowski. Jubileusz 80-lecia urodzin. 80th Birthday Anniversary, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Piotr Borkowski, publikacja polsko-angielska, United Arts Promotions & Development, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 188, ISBN 978-83-938696-1-9.
 • Mazorra Incera Luis, LIM 2 mil (1975-2000). Una sintesis de la musica contemporánea en Espania (III), Editorial Alpuerto, Madrid 2000.
 • Nowak Anna, Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku, Musica Iagellonica i Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Kraków-Bydgoszcz 2013: ISBN 978-83-7099-189-0, ISBN 978-83-61262-17-6.
 • Przech Violetta, Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2004: ISBN 83-920233-2-3, ISBN 83-921454-4-5.
 • Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Alicja Gronau-Osińska, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 252, ISBN 978-83-938696-2-6.
 • Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Szoka Marta, Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Zeszyty Naukowe LIM nr 5, Łódź 1993.
 • Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, red. Alicja Gronau-Osińska, Chopin University Press, Warszawa 2020, ss. 462, ISBN 978-83-65990-11-2.

artykuły

 • Baculewski Krzysztof, Muzyczne podróże Mariana Borkowskiego – 1972, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 191-198, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Błażewicz Marcin, Wybrane problemy techniki kompozytorskiej Mariana Borkowskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Historii i Teorii Muzyki pt. Polska muzyka współczesna, materiały sesji, Poznań, 2 I 1980.
 • Borecka Maria, Organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych w twórczości fortepianowej Mariana Borkowskiego, [w:] „Musica Sacra Nova”, Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych, praca zbiorowa pod redakcją Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, nr 3/4 • 2009/2010, wyd. Stowarzyszenie Musica Sacra, Musica Sacra Edition, Warszawa 2010, s. 121-160, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Cegiełła Janusz, Polska szkoła kompozytorska, [w:] „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2, Lublin 2006.
 • Cieślak Artur, Laboratorium Muzyki Współczesnej 1985-2007. Fakty – liczby – zestawienia, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 183-190, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dąbek Stanisław, Duchowy aspekt De profundis Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, s. 97–105, ISBN 83–89444–24–0.
 • Dąbek Stanisław, O sensie duchowym religijnej muzyki instrumentalnej XX wieku, [w:] „Ratio musicae”, red. S. Dąbek, Zeszyty Naukowe AMFC, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 101-106, ISBN 83-87759-96-1.
 • Dąbek Stanisław, In honorem Claromontana: Hymnus (2005) Mariana Borkowskiego, [w:] „Episteme” (UKSW) 2012, tom 106, nr 1, s. 147-150.
 • Demska-Trębacz Mieczysława, Izochronia Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 77-86, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Analiza i omówienie utworów kompozytorów polskich prezento­wanych podczas Conversatorium Współczesnej Solowej i Kameralnej Muzyki Organowej, referat wygłoszony na Sympozjum pt. Polska współczesna solowa i kameralna muzyka organowa, materiały sesji, Legnica, 01.10.1988.
 • Dywańska Dorota, Myśli na temat twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 225-230, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 231–237, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 1998, nr 3-4, s. 173-179, ISNN 1234-2114.
 • Dziadek Magdalena, Marian Borkowski o Webernie, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 176-182, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Gronau-Osińska Alicja, Działalność peda­go­giczna Mariana Borkowskiego [z anek­sem Wykaz dorobku pedagogicznego Mariana Borkowskiego],[w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 111–175, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Gronau-Osińska Alicja, Wołanie, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 106-128, ISBN 83-98444-24-0.
 • Gudel Joachim, Analiza i omówienie utworów organowych kompozytorów środowiska warszawskiego, Conversatorium Współczesnej Muzyki Organowej, [w:]  Zeszyty Naukowe LIM nr 2, Legnica-Łódź 1987, s. 33-43.
 • Heinemann Michael, Der dritte Weg: Marian Borkowski – Psalmus (1975), [w:] „Orgel International: Zeitschrift für Orgelbau und Orgelmusik” 2002, nr 5-6, s. 320-321.
 • Kobierzycki Tadeusz, Analiza archetypalna w muzyce (II) (Mariana Borkowskiego Dram na orkiestrę, 1966), [w:] „Ratio musicae”, red. S. Dąbek, Zeszyty Naukowe AMFC, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 85-100, ISBN 83-87759-96-1.
 • Kobierzycki Tadeusz, Ethos muzyki współczesnej, [w:] „Heksis” 1995, nr 1, s. 27-29, ISNN 1234-2114.
 • Kobierzycki Tadeusz, Kultura muzyczna u progu XXI wieku, [w:] „ALBO albo” 2003, nr 4, s. 170-174, ISNN 1230-0802.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Konteksty filozoficzne i kognitywne muzyki Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 2012, ½ (www.heksis.com), ISNN 1230-0802.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Konteksty filozoficzne i kognitywne muzyki Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka i filozofia I. Refleksje, konteksty, interpretacje. red. Krzysztof Lipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 158-175, ISBN 978-83-61489-90-0.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Witalizm i egzy­sten­cjo­na­lizm w muzyce Mariana Borkowskiego (Vitalism and existentialism in Marian Borkowski’s music), [w:] „Heksis” 2010, nr 2 (www.heksis.com), ISSN 2081–1926.
 • Kobierzycki Tadeusz, Marian Borkowski – jego twórczość muzyczna i szkoła kompozytorska, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 201-222, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Kobierzycki Tadeusz, Nowa muzyka – w stronę antropologii sztuki, [w:] „Musica Sacra Nova” 2007, nr 1, s. 210-212.
 • Kobierzycki Tadeusz, Ścieżki myśli, dźwięków i głosów w muzyce Mariana Borkowskiego. Glossa filozoficzna do koncertu na 80-lecie urodzin kompozytora, UMFC Warszawa 10 XI 2013, [w:] „Aspiracje” 2014, nr 1 (35), s. 40-42, (http://wydawnictwo.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/11/2015/10/A_29_ASPIRACJE_2014_1_35-1.pdf), ISSN 1732-6125.
 • Kobierzycki Tadeusz, Wielopoziomowość muzyki. Studium o muzyce Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka i psy­chika, red. Tadeusz Daszkiewicz i Tomasz Szafrański, Wydawnictwo „Stakroos”, Warszawa 1994, s. 15–19, ISBN 83–902336–7–3.
 • Lasocki Roman, Marian Borkowski – Images II na dowolny instrument smyczkowy w wersji na skrzypce solo, [w:] Uwagi o pracy nad współczesnym utworem skrzyp­cowym na przykładzie wybranych dzieł muzyki polskiej powstałych w latach ostatnich,  Prace Specjalne AM w Katowicach, seria II, nr 3, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 1985, s. 29-46.
 • Lasocki Roman, Problemy wykonawcze w Images II na dowolny instrument smyczkowy, w wersji na skrzypce solo, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 91-101, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych dzieł sakralnych, s. 87-159 + suplement (indeksy) pt.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wykonawcy 1991-2009, s. 161-181, [w:] 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur [album i program festiwalu], red. M. Z. Nowak, M. T. Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa 2010.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Kalendarium życia, twór­czo­ści i dzia­łal­no­ści Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 17–45, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, [w:] Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, red. M. T. Łukaszewski, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa – Legnica 2006, s. 30-44.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polish religious music after World War Two, „Artes” nr 8, 2009, Editura Artes, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Rumunia), s. 215-226.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:] Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, AMFC, Warszawa 2001, s. 39-58.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polskie toccaty fortepianowe XX i XXI wieku. Dzieje gatunku, typologia, idiomatyka, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny, red. I. Mida, A. Waluga, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2018, s. 29-72.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003. Cechy stylistyczne, techniki kompozytorskie, inspiracje, [w:] Muzyka sakralna. Część trzecia. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater”, red. W. Krodkiewska, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 59-67.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Organy i Muzyka Organowa XIV, Prace Specjalne nr 77, red. J. Krassowski i inni, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2009, s. 150-169.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Sakralna twórczość na chór a cappella Mariana Borkowskiego, [w:] „Liturgia Sacra” 17/2011, nr 2 (38), s. 381–402, ISNN 1234-4214.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010, [w:] Musica Intellectualis, tom I, Droga artysty, red. M. Zygmont, E. Dudkiewicz, E. Skardowska, E. Rozlach, UMFC, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 77-105.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 2 (tom 37), s. 187-199, ISSN 1232-8766.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Faktura – brzmie­nie – eks­pre­sja w twór­czo­ści chó­ral­nej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 146–167, ISBN 83–87759–68–6.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Seria płyt „Panorama nowej muzyki polskiej”, [w:] „Musica Sacra Nova” 2009/2010, nr 3/4, Warszawa 2010, s. 658-666: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Utwory na instru­menty solowe Mariana Borkowskiego. Próba cha­rak­te­ry­styki war­to­ści instru­men­tal­nych i sty­lo­twór­czych, [w:] Potencjał kom­po­zy­cyjny utwo­rów na instru­menty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 76–98, ISBN 83–89444–07–0.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej (Białystok, 27-29 listopada 2009), [w:] „Musica Sacra Nova” 2009/2010, nr 3/4, Warszawa 2010, s. 610-617: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Miksa Waldemar, Od liryki do symboliki – słowo w twórczości kompozytorskiej Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 102-110, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Nowik Wojciech, Marian Borkowski – u progu drogi twórczej. Dylematy wyboru i samookreślenia, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, s. 129–142, ISBN 83–89444–24–0.
 • Nowik Wojciech, Postawa twórcza Mariana Borkowskiego w perspektywie koncepcji Rudolfa Réti’ego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 238-248, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Osada Ryszard, Doskonałość czy kaprys twórczy? – rozważania na temat elementu graficznego w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 143-149, ISBN 83–89444–24–0.
 • Pociej Bohdan, O muzyce Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 199-200, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Przech Violetta, „Fortepian sonorystyczny” w twórczości Mariana Borkowskiego: Fragmenti, Selection for 5, Speranza, Dialoghi, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 60-76, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Przech Violetta, Estetyczne konteksty twórczości na fortepian solo Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka fortepianowa. Refleksja teoretyczna. Sztuka pianistyki, red. A. Kozłowska-Lewna, D. Szlagowska, T. Błaszkiewicz, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2012, s. 177-191.
 • Przybyłek Marcin, Klasa kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 1997, nr 3, ISNN 1234-2114.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka Profesora Mariana Borkowskiego. Homeryckie dźwięki, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 150-154, ISBN 83–89444–24–0.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka światła i cienia, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 223-224, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Rodriguez Renée, Contemporary Polish Chamber and Organ Music, „South Central Music Bulletin”, Volume V, Number 1 (Fall 2006) [V / 1], Texas State University, San Marcos (Texas, USA) [www txstate.edu].
 • Sparfeld Tobin, Marian Borkowski. Choral Works, „International Choral Bulletin 2015, 1st Quarter, vol. 34, Issue 1, p. 64-66.
 • Szarapka Anna, Narracyjność w Dram na orkiestrę Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 155-165, ISBN 83-89444-24-0.
 • Szymańska-Stułka, Katarzyna, Forms of Musical Architecture in Polish Contemporary Music / Compositional Lines – Marian Borkowski – De profundis, [w:] „Musica et Artes”, s. 294-298 (www.hippocampus.si), ISBN 978-961-6963-93-0.
 • Ścibior Seweryn, Prakseologiczna teoria orkiestracji ilustrowana przykładami z Dram i Limits Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2009, s. 139-148, 978-83-61489-03-0.
 • Waszak Małgorzata, Marian Borkowski – na ścieżkach sonoryzmu, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 46-59, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Waszak Małgorzata, Rola kontrastowania struktur brzmieniowych w kształtowaniu formy na przykładzie dwóch wybranych utworów kameralnych Mariana Borkowskiego (Variant, Speranza), [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 166-183, ISBN 83–89444–24–0.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 87-90, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Zeszyty Naukowe AMFC nr 47, Warszawa 1999, s. 105-110, ISNN 0239-4812.
 • Żechowski Cezary, Musica Speranza, [w:] „Heksis” 1995, nr 1, s. 22-26, ISNN 1234-2114.
 • Żechowski Cezary, Musica Speranza, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 249-255, ISBN 978–83–7270–634–4.

prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe

 • Borecka Maria, Organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych w twórczości fortepianowej Mariana Borkowskiego, praca dyplomowa, UMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2009.
 • Hordijewicz Grzegorz, Utwory na trąbkę i organy w muzyce XX wieku, praca dyplomowa, AMFC – Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Białystok 2003.
 • Kaniowska Małgorzata, Znaczenie ciszy i czasu w interpretacji muzyki współczesnej, praca doktorska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2005.
 • Kozłowska Joanna, Współczesna polska muzyka sakralna w prawykonaniach Chóru ATK. Studium analityczne, praca magisterska, ATK, Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa 1998.
 • Kożuchowska-Panek Małgorzata, Twórczość kompozytorów polskich na chór a cappella z lat 2000-2010 na wybranych przykładach, praca magisterska, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2012.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Twórczość na chór a cappella o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, praca doktorska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2004.
 • Mroczek Agnieszka, Nadia Boulanger i jej polscy uczniowie, praca magisterska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2003.
 • Perkowski Dawid, Twórczość chóralna o tematyce religijnej Mariana Borkowskiego, praca magisterska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa 2007.
 • Szuwalska Irena, Czynniki warunkujące percepcję muzyki współczesnej przez dzieci w klasie VIII, praca magisterska, WSP, Częstochowa 1984.

publicystyka prasowa

 • [gk], Establishment der neuen Musik wurde in ersten Konzerten bewiesen, „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, 25.04.1977.
 • [LenTASS], Na Muzykalnoj Wiesnie. Tworczestwo druzjej, „Smiena” 1975, nr 82.
 • [olp], Zakończyły się Dni Oratoryjne Białegostoku. Chóry to nasza specjalność, „Kurier Poranny” 1997, nr 110.
 • [PAW], Na organy, smyczki i perkusję, „Konkrety” 1988, nr 42.
 • [sam], Legnickie ósme organowe. Rozmowa z prof. Marianem Borkowskim, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, „Słowo Polskie” 1993, nr 254.
 • [Z.W.], Muzyka w Zamościu, „Życie Literackie” 1984, nr 43.
 • Bagnowski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Ruch Muzyczny” 2000, nr 12.
 • Bargielski Zbigniew, Rozmowa z kompozytorem, „Literatura” 1973, nr 12, s. 12.
 • Berski Jan, V Zamojskie Dni Muzyki. Twórczość dawna i najnowsza, „Rzeczpospolita” 1984, nr 241.
 • Boćkowska Maryla, Muzyka niejedno ma imię, „Gazeta Wyborcza”, Białystok, 24.10.1995.
 • Borowicz Łukasz, Koncert Katedry Kompozycji AMFC, „Ruch Muzyczny” 2002, nr 12.
 • Borowicz Łukasz, Marian Borkowski – Symphonic and Sacred Music, recenzja płyty AP 0038, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Brewczyński Jacek, Laboratorium, „Tygodnik Siedlecki” 1986, nr 50.
 • Cieślak Artur, XIV Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Warszawa 30 listopada – 2 grudnia, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 1.
 • Cieślak Artur, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Częstochowa 1-6 maja – Dialog religii, dialog kultur muzycznych, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 12.
 • Cieślak Artur, XV Laboratorium Muzyki Współczesnej. W prostocie siła?, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 26, s. 18-20.
 • Czopek Adam, Wieczór w filharmonii. Uczeń godny mistrza, „Gazeta Kielecka” 1996, nr 80.
 • Danilecki Tomasz, Zaciekawienie i zachwyt. Po koncercie Piotra Borkowskiego w Filharmonii Olsztyńskiej, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 118.
 • [gp] Do Stajenki. Koncert kolęd na jubileusz prof. Mariana Borkowskiego, „Dziennik Bałtycki”, 22.01.2015, wersja internetowa: https://dziennikbaltycki.pl/do-stajenki-koncert-koled-na-jubileusz-profmariana-borkowskiego/ar/3724116#aktualnosci
 • Daszkiewicz Tadeusz, Dialog wartości, „Walka Młodych” 1984, nr 47.
 • Double the pleasure at today’s recital, „Denton Record-Chronicle” 1993, nr 234.
 • Dulski Edward, Relacje z Ameryki, „Przegląd Muzyczny” 1991, nr 2-3.
 • Dywańska Dorota, Po co? i kilka innych pytań, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 6.
 • Dziadek Magdalena, Konwersatorium Kompozytorskie w Warszawie, „Opcje” 1999, nr 2 (25).
 • Ein verwirrend buntes Bild, „Musikhandel” 1988, nr 1.
 • Gabryś Ryszard, Muzyka w Zamościu, „Tak i Nie” 1985, nr 48.
 • Gajkowska Ewa A., Cztery wariacje z Codą na temat “V Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Siedlcach, Siedlce 22-24.11.1991.
 • Grella Piotr, Poznańska Wiosna Muzyczna, „Odra” 1985.
 • Grella Piotr, Zaśniedziały awers, „Tak i Nie” 1986, nr 28.
 • Ignatowicz Anna, recenzja płyty Chóru ATK (DUX 0251), „Studio” 1997, nr 3.
 • Ignatowicz Anna, Trzy razy ATK, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 26.
 • Ignatowicz Anna, VI Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 2.
 • Ignatowicz Anna, VII Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 25.
 • Ignatowicz Anna, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Refleksje przed jubileuszem, „Ruch Muzyczny” 1996, nr 24.
 • Jahnik Gregor, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Audio” 1987, nr 10.
 • Jóźwiak Beata, Koncert zamiast spaceru, „Ruch Muzyczny” 1998, nr 17.
 • Jóźwiak Beata, Panorama?, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 11.
 • Kirchberg Klaus, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „NZ Neue Zeitschrift für Musik”, Schott, Juli / August 1988.
 • Koch Gerhard R., Wittener Kammermusiktage. Alexander der Große und der Bitterfelder Weg, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30.04.1977.
 • Koczywąs Lech, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, „Życie Muzyczne” 1995, nr 11-12.
 • Komorowska Małgorzata, Tygrys polskiej płyty?, „Ruch Muzyczny” 2000, nr 5.
 • Korngold Wulf, Problematisches Komponistenporträt, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Fono Forum” 1987, nr 10.
 • Kościukiewicz Kazimierz, Festiwalowe refleksje. Inauguracja, „Słowo Polskie” 1974, nr 43.
 • Kotas Margita, Festiwal Gaude Mater”. W służbie polskiej muzyki sakralnej, „Niedziela” 2002, nr 20.
 • Krajewski Andrzej, Sylwetki… Profesor, „Pabianicki Informator Kulturalny PAB – ART” 1997, nr 7.
 • Kušar Peter, Večer varšvskih skladateljev, „Dnevnik” 1973, nr 319.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona XII, „Quo vadis?” 2002, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, O Laboratorium Muzyki Współczesnej: 1985-2004 opowiada wybitny kompozytor i animator życia muzycznego, prof. Marian Borkowski, „Muzyka21” 2004, nr 12, s. 34-36.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Podwójny jubileusz Mariana Borkowskiego, „Wiadomości ZAiKS” 2018, nr 20, s. 62-63.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska chóralistyka, „Scala. Edukacyjny Magazyn Muzyczny” 2015, nr 5, s. 9-11.
 • Łukaszewski Marcin, Muzyka polska i prawykonania. Legnickie Conversatorium Organowe”, „Niedziela” 2003, nr 39.
 • Łukaszewski Marcin, Nadia Boulanger – przyjaciel Polski i Polaków, „Niedziela” 2000, nr 4.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (1). Musica Sacra Poloniae”, „Niedziela” 1999, nr 40.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (10). Panorama muzyki organowej i chóralnej, „Niedziela” 2000, nr 27.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (22). Kronika Festiwalu Gaude Mater”. Koszewski – Borkowski – Świder – Twardowski – Łuciuk, „Niedziela” 2001, nr 32.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (4). Kolędy polskie” [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Niedziela” 2000, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (6). Marian Borkowski – nowa muzyka sakralna, „Niedziela” 2000, nr 10.
 • Mackiewicz Ewa, II Sympozjum Kompozytorskie AMFC, „Muzyka21” 2001, nr 3.
 • Maj Filip, III Sympozjum Kompozytorskie, „ALBO albo” 2003, nr 1.
 • Mangan Timothy, Music Review. A Memorable Polish Program, „Los Angeles Times”, 06.12.1990.
 • Marian Borkowski, biogram, „Quo Vadis” 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Markuszewski Paweł, Gaude Mater w Częstochowie po raz dziesiąty, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Markuszewski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Muzyka21” 2000, nr 1.
 • Mendyk Michał, Panorama Nowej Muzyki Polskiej I – V, „Muzyka21” 2004, nr 3.
 • Milewscy Hanna i Andrzej, Marian Borkowski – Choral Works [recenzja płyty CD, DUX 0995, Warszawa 2013], „Hi●Fi i Muzyka” 2014, nr 5.
 • Murray Bain, Polish pianist makes virtuosic apperance, „Sun Messenger”, 14 lutego 1974.
 • Niziurski Mirosław, Mistrz i wicemistrz”, „Słowo Ludu” 1996, nr 95.
 • Olszewska-Bajera Zofia, Muzyczne Laboratorium w Białymstoku, „Inspiracje” 1995, nr 36.
 • Pacewicz Olga, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Warto pokochać awangardę, „Kurier Poranny”, 21.10.1996.
 • Pacewicz Olga, VI Laboratorium Muzyki Współczesnej. Rozbijanie ściany, „Kurier Poranny” 1993, nr 224.
 • Panke Werner, Erste Eindrücke von Wittener Kammermusiktagen. Kleinensembles: Mut zur künstlerischen Reibung, „Westfälische Rundschau” 1977, nr 95.
 • Pianist gives delightful glipse of Polish culture in recital, „Rocky Mountain News”, 21.11.1974.
 • Pociej Bohdan, Moja przygoda z muzyką współczesną, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 5, s. 6-7.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „The Albertan Composers”, The Edmonton Composers’ Concert Society Review for New Music, Winter 1995 – Spring 1996, Volume II, Number 1, s. 22-23.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „L’ Orgue Francophone” nr 18, s. 100.
 • Polnische Neutöner bei ProViva: Spaß am Puzzle und viel Emotion, „Rieser Nachrichten”, 15.01.1988.
 • Radoszewski Roman, Festiwal muzyki fascynującej, „Kultura” 1986, nr 3.
 • Rappoport L., Soczinienija polskich kompozitorow, „Wiecziernyj Leningrad” 1975, nr 82.
 • Ratajczak Robert, Marian Borkowski – Solo Works [recenzja płyty CD, DUX 1279, Warszawa 2015], „Hi●Fi i Muzyka” 2016, nr 9.
 • Rhein John von, Dutkiewicz: Color Him Passionate, „Akron Beacon Journal”, 23.01.1975.
 • Różycki Patryk, Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej 2004, „Muzyka21” 2005, nr 1.
 • Rupprecht S., recenzja płyty Chóru ATK DUX 0251, „Muzyka21” 2000, nr 5.
 • Schmidt Konrad, Ein neuer Trend zum Seriöseren. Wittens Tage für neue Kammermusik im lebendigen Wandel, „Ruhr-Nachrichten”, 25.04.1977.
 • Skała Stanisław, Tak trzymać, „Dziennik Zachodni” 1985, nr 70.
 • Smith Carol B., Sound of success, „Inside Tulane”, kwiecień 1994.
 • Sułek Andrzej, Studenci profesora Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 14.
 • Szoka Marta, Jubileusz Legnickiego „Conversatorium” Organowego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 23.
 • Terlega Elżbieta M., Wzbogacić samego siebie, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 2, s. 1-3.
 • Una sintesis de la musica contemporenea en Espańa, red. Emilio Cesares Rodicio, [w:] „Ethos-Musica” nr 13, Madrid 1985.
 • Wacholc Maria, Jubileuszowe Conversatorium Organowe w Legnicy, „Życie Muzyczne” 2000, nr 9-10.
 • Wacholc Maria, Uznanie dla perfekcji [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Życie Muzyczne” 1997, nr 1-2.
 • Wacholc Maria, XV Conversatorium Organowe, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 1, s. 89-92.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnicki klejnot muzyczny, „Słowo Polskie” 1995, nr 51.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie Conversatorium. Wokół brzmienia organów, „Słowo Polskie”, 02.10.2000.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie wydarzenia muzyczne Conversatorium, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 47.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 06.10.1998.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 12.10.1995.
 • Węgrzyn Walentyna, Pierwszy koncert wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, „Gazeta Robotnicza” 1974, nr 43.
 • Węgrzyn Walentyna, recenzja płyty Stanisław Skoczyński – Per uno solo (Polonia Records 027), „Ruch Muzyczny” 1995, nr 4.
 • Węgrzyn Walentyna, W kręgu Mariana Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 11.
 • Zieliński Tadeusz A., 14 Uraufführungen in Poznan, „Melos. Zeitschrift für neue Musik”, Heft IV, Juli / August 1973.
 • Żórawska Dorota, XI Laboratorium: międzynarodowe, „Ruch Muzyczny” 2004, nr 26.

publicystyka prasowa

 • [gk], Establishment der neuen Musik wurde in ersten Konzerten bewiesen, „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, 25.04.1977.
 • [LenTASS], Na Muzykalnoj Wiesnie. Tworczestwo druzjej, „Smiena” 1975, nr 82.
 • [olp], Zakończyły się Dni Oratoryjne Białegostoku. Chóry to nasza specjalność, „Kurier Poranny” 1997, nr 110.
 • [PAW], Na organy, smyczki i perkusję, „Konkrety” 1988, nr 42.
 • [sam], Legnickie ósme organowe. Rozmowa z prof. Marianem Borkowskim, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, „Słowo Polskie” 1993, nr 254.
 • [Z.W.], Muzyka w Zamościu, „Życie Literackie” 1984, nr 43.
 • Bagnowski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Ruch Muzyczny” 2000, nr 12.
 • Bargielski Zbigniew, Rozmowa z kompozytorem, „Literatura” 1973, nr 12, s. 12.
 • Berski Jan, V Zamojskie Dni Muzyki. Twórczość dawna i najnowsza, „Rzeczpospolita” 1984, nr 241.
 • Boćkowska Maryla, Muzyka niejedno ma imię, „Gazeta Wyborcza”, Białystok, 24.10.1995.
 • Borowicz Łukasz, Koncert Katedry Kompozycji AMFC, „Ruch Muzyczny” 2002, nr 12.
 • Borowicz Łukasz, Marian Borkowski – Symphonic and Sacred Music, recenzja płyty AP 0038, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Brewczyński Jacek, Laboratorium, „Tygodnik Siedlecki” 1986, nr 50.
 • Cieślak Artur, XIV Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Warszawa 30 listopada – 2 grudnia, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 1.
 • Cieślak Artur, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Częstochowa 1-6 maja – Dialog religii, dialog kultur muzycznych, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 12.
 • Cieślak Artur, XV Laboratorium Muzyki Współczesnej. W prostocie siła?, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 26, s. 18-20.
 • Czopek Adam, Wieczór w filharmonii. Uczeń godny mistrza, „Gazeta Kielecka” 1996, nr 80.
 • Danilecki Tomasz, Zaciekawienie i zachwyt. Po koncercie Piotra Borkowskiego w Filharmonii Olsztyńskiej, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 118.
 • [gp] Do Stajenki. Koncert kolęd na jubileusz prof. Mariana Borkowskiego, „Dziennik Bałtycki”, 22.01.2015, wersja internetowa: https://dziennikbaltycki.pl/do-stajenki-koncert-koled-na-jubileusz-profmariana-borkowskiego/ar/3724116#aktualnosci
 • Daszkiewicz Tadeusz, Dialog wartości, „Walka Młodych” 1984, nr 47.
 • Double the pleasure at today’s recital, „Denton Record-Chronicle” 1993, nr 234.
 • Dulski Edward, Relacje z Ameryki, „Przegląd Muzyczny” 1991, nr 2-3.
 • Dywańska Dorota, Po co? i kilka innych pytań, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 6.
 • Dziadek Magdalena, Konwersatorium Kompozytorskie w Warszawie, „Opcje” 1999, nr 2 (25).
 • Ein verwirrend buntes Bild, „Musikhandel” 1988, nr 1.
 • Gabryś Ryszard, Muzyka w Zamościu, „Tak i Nie” 1985, nr 48.
 • Gajkowska Ewa A., Cztery wariacje z Codą na temat “V Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Siedlcach, Siedlce 22-24.11.1991.
 • Grella Piotr, Poznańska Wiosna Muzyczna, „Odra” 1985.
 • Grella Piotr, Zaśniedziały awers, „Tak i Nie” 1986, nr 28.
 • Ignatowicz Anna, recenzja płyty Chóru ATK (DUX 0251), „Studio” 1997, nr 3.
 • Ignatowicz Anna, Trzy razy ATK, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 26.
 • Ignatowicz Anna, VI Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 2.
 • Ignatowicz Anna, VII Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 25.
 • Ignatowicz Anna, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Refleksje przed jubileuszem, „Ruch Muzyczny” 1996, nr 24.
 • Jahnik Gregor, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Audio” 1987, nr 10.
 • Jóźwiak Beata, Koncert zamiast spaceru, „Ruch Muzyczny” 1998, nr 17.
 • Jóźwiak Beata, Panorama?, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 11.
 • Kirchberg Klaus, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „NZ Neue Zeitschrift für Musik”, Schott, Juli / August 1988.
 • Koch Gerhard R., Wittener Kammermusiktage. Alexander der Große und der Bitterfelder Weg, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30.04.1977.
 • Koczywąs Lech, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, „Życie Muzyczne” 1995, nr 11-12.
 • Komorowska Małgorzata, Tygrys polskiej płyty?, „Ruch Muzyczny” 2000, nr 5.
 • Korngold Wulf, Problematisches Komponistenporträt, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Fono Forum” 1987, nr 10.
 • Kościukiewicz Kazimierz, Festiwalowe refleksje. Inauguracja, „Słowo Polskie” 1974, nr 43.
 • Kotas Margita, Festiwal Gaude Mater”. W służbie polskiej muzyki sakralnej, „Niedziela” 2002, nr 20.
 • Krajewski Andrzej, Sylwetki… Profesor, „Pabianicki Informator Kulturalny PAB – ART” 1997, nr 7.
 • Kušar Peter, Večer varšvskih skladateljev, „Dnevnik” 1973, nr 319.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona XII, „Quo vadis?” 2002, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, O Laboratorium Muzyki Współczesnej: 1985-2004 opowiada wybitny kompozytor i animator życia muzycznego, prof. Marian Borkowski, „Muzyka21” 2004, nr 12, s. 34-36.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Podwójny jubileusz Mariana Borkowskiego, „Wiadomości ZAiKS” 2018, nr 20, s. 62-63.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska chóralistyka, „Scala. Edukacyjny Magazyn Muzyczny” 2015, nr 5, s. 9-11.
 • Łukaszewski Marcin, Muzyka polska i prawykonania. Legnickie Conversatorium Organowe”, „Niedziela” 2003, nr 39.
 • Łukaszewski Marcin, Nadia Boulanger – przyjaciel Polski i Polaków, „Niedziela” 2000, nr 4.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (1). Musica Sacra Poloniae”, „Niedziela” 1999, nr 40.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (10). Panorama muzyki organowej i chóralnej, „Niedziela” 2000, nr 27.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (22). Kronika Festiwalu Gaude Mater”. Koszewski – Borkowski – Świder – Twardowski – Łuciuk, „Niedziela” 2001, nr 32.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (4). Kolędy polskie” [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Niedziela” 2000, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (6). Marian Borkowski – nowa muzyka sakralna, „Niedziela” 2000, nr 10.
 • Mackiewicz Ewa, II Sympozjum Kompozytorskie AMFC, „Muzyka21” 2001, nr 3.
 • Maj Filip, III Sympozjum Kompozytorskie, „ALBO albo” 2003, nr 1.
 • Mangan Timothy, Music Review. A Memorable Polish Program, „Los Angeles Times”, 06.12.1990.
 • Marian Borkowski, biogram, „Quo Vadis” 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Markuszewski Paweł, Gaude Mater w Częstochowie po raz dziesiąty, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Markuszewski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Muzyka21” 2000, nr 1.
 • Mendyk Michał, Panorama Nowej Muzyki Polskiej I – V, „Muzyka21” 2004, nr 3.
 • Milewscy Hanna i Andrzej, Marian Borkowski – Choral Works [recenzja płyty CD, DUX 0995, Warszawa 2013], „Hi●Fi i Muzyka” 2014, nr 5.
 • Murray Bain, Polish pianist makes virtuosic apperance, „Sun Messenger”, 14 lutego 1974.
 • Niziurski Mirosław, Mistrz i wicemistrz”, „Słowo Ludu” 1996, nr 95.
 • Olszewska-Bajera Zofia, Muzyczne Laboratorium w Białymstoku, „Inspiracje” 1995, nr 36.
 • Pacewicz Olga, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Warto pokochać awangardę, „Kurier Poranny”, 21.10.1996.
 • Pacewicz Olga, VI Laboratorium Muzyki Współczesnej. Rozbijanie ściany, „Kurier Poranny” 1993, nr 224.
 • Panke Werner, Erste Eindrücke von Wittener Kammermusiktagen. Kleinensembles: Mut zur künstlerischen Reibung, „Westfälische Rundschau” 1977, nr 95.
 • Pianist gives delightful glipse of Polish culture in recital, „Rocky Mountain News”, 21.11.1974.
 • Pociej Bohdan, Moja przygoda z muzyką współczesną, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 5, s. 6-7.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „The Albertan Composers”, The Edmonton Composers’ Concert Society Review for New Music, Winter 1995 – Spring 1996, Volume II, Number 1, s. 22-23.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „L’ Orgue Francophone” nr 18, s. 100.
 • Polnische Neutöner bei ProViva: Spaß am Puzzle und viel Emotion, „Rieser Nachrichten”, 15.01.1988.
 • Radoszewski Roman, Festiwal muzyki fascynującej, „Kultura” 1986, nr 3.
 • Rappoport L., Soczinienija polskich kompozitorow, „Wiecziernyj Leningrad” 1975, nr 82.
 • Ratajczak Robert, Marian Borkowski – Solo Works [recenzja płyty CD, DUX 1279, Warszawa 2015], „Hi●Fi i Muzyka” 2016, nr 9.
 • Rhein John von, Dutkiewicz: Color Him Passionate, „Akron Beacon Journal”, 23.01.1975.
 • Różycki Patryk, Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej 2004, „Muzyka21” 2005, nr 1.
 • Rupprecht S., recenzja płyty Chóru ATK DUX 0251, „Muzyka21” 2000, nr 5.
 • Schmidt Konrad, Ein neuer Trend zum Seriöseren. Wittens Tage für neue Kammermusik im lebendigen Wandel, „Ruhr-Nachrichten”, 25.04.1977.
 • Skała Stanisław, Tak trzymać, „Dziennik Zachodni” 1985, nr 70.
 • Smith Carol B., Sound of success, „Inside Tulane”, kwiecień 1994.
 • Sułek Andrzej, Studenci profesora Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 14.
 • Szoka Marta, Jubileusz Legnickiego „Conversatorium” Organowego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 23.
 • Terlega Elżbieta M., Wzbogacić samego siebie, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 2, s. 1-3.
 • Una sintesis de la musica contemporenea en Espańa, red. Emilio Cesares Rodicio, [w:] „Ethos-Musica” nr 13, Madrid 1985.
 • Wacholc Maria, Jubileuszowe Conversatorium Organowe w Legnicy, „Życie Muzyczne” 2000, nr 9-10.
 • Wacholc Maria, Uznanie dla perfekcji [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Życie Muzyczne” 1997, nr 1-2.
 • Wacholc Maria, XV Conversatorium Organowe, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 1, s. 89-92.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnicki klejnot muzyczny, „Słowo Polskie” 1995, nr 51.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie Conversatorium. Wokół brzmienia organów, „Słowo Polskie”, 02.10.2000.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie wydarzenia muzyczne Conversatorium, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 47.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 06.10.1998.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 12.10.1995.
 • Węgrzyn Walentyna, Pierwszy koncert wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, „Gazeta Robotnicza” 1974, nr 43.
 • Węgrzyn Walentyna, recenzja płyty Stanisław Skoczyński – Per uno solo (Polonia Records 027), „Ruch Muzyczny” 1995, nr 4.
 • Węgrzyn Walentyna, W kręgu Mariana Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 11.
 • Zieliński Tadeusz A., 14 Uraufführungen in Poznan, „Melos. Zeitschrift für neue Musik”, Heft IV, Juli / August 1973.
 • Żórawska Dorota, XI Laboratorium: międzynarodowe, „Ruch Muzyczny” 2004, nr 26.

Komentarze do programów koncertowych

 • Borkowski Marian, komentarz autorski do utworu Ave. Alleluia. Amen, [w:] książka programowa XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, red. M. Łukaszewski, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 66.
 • Kobierzycki Tadeusz, Musica sacra – Musica humana, [w:] program festiwalu „VI Zamojskie Dni Muzyki”, Zamość 1986, s. 4-6.
 • Kobierzycki Tadeusz, W kręgu muzyki współczesnej (LMW 1985-1993), program VI Laboratorium Muzyki Współczesnej, Białystok 1993.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów do programu koncertu Muzyka fortepianowa twórców z warszawskiej uczelni muzycznej, M. T. Łukaszewski – fortepian, UMFC, 3 grudnia 2017, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2017, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów Mariana Borkowskiego: Hosanna II, Lux, Libera me I, Hymnus do programu koncertu Rektorzy warszawskiej uczelni muzycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 10.12.2014, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2014, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin, [Marian Borkowski – kompozytor, muzykolog, pianista i pedagog…], [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 9-12.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wywiad z prof. M. Borkowskim, [w:] książka programowa festiwalu X Laboratorium Muzyki Współczesnej, 20-22 XI 2003, wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2003, s. 9-13.
 • Marian Borkowski, biogram, program XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 64-66.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka światła i cienia, [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 3-4.

Komentarze do programów koncertowych

 • Borkowski Marian, komentarz autorski do utworu Ave. Alleluia. Amen, [w:] książka programowa XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, red. M. Łukaszewski, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 66.
 • Kobierzycki Tadeusz, Musica sacra – Musica humana, [w:] program festiwalu „VI Zamojskie Dni Muzyki”, Zamość 1986, s. 4-6.
 • Kobierzycki Tadeusz, W kręgu muzyki współczesnej (LMW 1985-1993), program VI Laboratorium Muzyki Współczesnej, Białystok 1993.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów do programu koncertu Muzyka fortepianowa twórców z warszawskiej uczelni muzycznej, M. T. Łukaszewski – fortepian, UMFC, 3 grudnia 2017, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2017, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów Mariana Borkowskiego: Hosanna II, Lux, Libera me I, Hymnus do programu koncertu Rektorzy warszawskiej uczelni muzycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 10.12.2014, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2014, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin, [Marian Borkowski – kompozytor, muzykolog, pianista i pedagog…], [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 9-12.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wywiad z prof. M. Borkowskim, [w:] książka programowa festiwalu X Laboratorium Muzyki Współczesnej, 20-22 XI 2003, wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2003, s. 9-13.
 • Marian Borkowski, biogram, program XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 64-66.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka światła i cienia, [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 3-4.

wywiady z kompozytorem

 • https://zaiks.org.pl/twarze.id_21
 • Legnickie ósme organowe. Rozmowa z prof. Marianem Borkowskim, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, „Słowo Polskie” nr 254 / 1993.
 • Bargielski Zbigniew, Rozmowa z kompozytorem, „Literatura” nr 12 / 1973, s. 12.
 • Gajkowska Ewa A., Cztery wariacje z Codą na temat „V Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Siedlcach, Siedlce 22-24.11.1991.
 • Terlega Elżbieta M., Wzbogacić samego siebie, „Poradnik Muzyczny” nr 2 / 1986, s. 1-3.

Bibliografię opracował:
Marcin Tadeusz Łukaszewski

bibliografia

 • Ekspresja formy – eks­pre­sja tre­ści. Marianowi Borkowskiemu w sie­dem­dzie­się­cio­le­cie uro­dzin [księga jubileuszowa], red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, ss. 449, ISBN 83–89444–24–0.
 • Kaniowska Małgorzata, Znaczenie ciszy i czasu w interpretacji muzyki współczesnej, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2007.
 • Lorent Leszek, Szkice perkusyjne, Wydawnictwo „Fundacja Cultura Animi”, Warszawa 2014.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz,  Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007, ISBN 978–83–7270–463–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich, 19002010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna, Musica Sacra Edition, Warszawa 2013, ISBN 978–83–925220–2–7.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014, s. 141–146, ISBN 978–83–224–0948–0.
 • Marian Borkowski. Jubileusz 80-lecia urodzin. 80th Birthday Anniversary, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Piotr Borkowski, publikacja polsko-angielska, United Arts Promotions & Development, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 188, ISBN 978-83-938696-1-9.
 • Mazorra Incera Luis, LIM 2 mil (1975-2000). Una sintesis de la musica contemporánea en Espania (III), Editorial Alpuerto, Madrid 2000.
 • Nowak Anna, Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku, Musica Iagellonica i Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Kraków-Bydgoszcz 2013: ISBN 978-83-7099-189-0, ISBN 978-83-61262-17-6.
 • Przech Violetta, Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2004: ISBN 83-920233-2-3, ISBN 83-921454-4-5.
 • Spotkania z Mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Alicja Gronau-Osińska, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 252, ISBN 978-83-938696-2-6.
 • Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Szoka Marta, Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Zeszyty Naukowe LIM nr 5, Łódź 1993.
 • Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, red. Alicja Gronau-Osińska, Chopin University Press, Warszawa 2020, ss. 462, ISBN 978-83-65990-11-2.
 • Ekspresja formy – eks­pre­sja tre­ści. Marianowi Borkowskiemu w sie­dem­dzie­się­cio­le­cie uro­dzin [księga jubileuszowa], red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004. ISBN 83–89444–24–0.
 • Kaniowska Małgorzata, Znaczenie ciszy i czasu w interpretacji muzyki współczesnej, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2007.
 • Lorent Leszek, Szkice perkusyjne, Wydawnictwo „Fundacja Cultura Animi”, Warszawa 2014.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz,  Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2007, 978–83–7270–463–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich, 19002010. Dzieje gatunku i technika wariacyjna, Musica Sacra Edition, Warszawa 2013. ISBN 978–83–925220–2–7.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Przewodnik po muzyce fortepianowej, PWM, Kraków 2014, s. 141–146. ISBN 978–83–224–0948–0.
 • Marian Borkowski. Jubileusz 80-lecia urodzin. 80th Birthday Anniversary, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Piotr Borkowski, publikacja polsko-angielska, United Arts Promotions & Development, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 188.
 • Mazorra Incera Luis, LIM 2 mil (1975-2000). Una sintesis de la musica contemporánea en Espania (III), Editorial Alpuerto, Madrid 2000.
 • Nowak Anna, Mazurek fortepianowy w muzyce polskiej XX wieku, Musica Iagellonica i Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Kraków-Bydgoszcz 2013. ISBN 978-83-7099-189-0, ISBN 978-83-61262-17-6
 • Przech Violetta, Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz 2004.
 • Spotkania z mistrzem. Marian Borkowski w oczach uczniów i przyjaciół, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Alicja Gronau-Osińska, Musica Sacra Edition, Warszawa 2014, ss. 252.
 • Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008. ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Szoka Marta, Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Zeszyty Naukowe LIM nr 5, Łódź 1993.
 • Wymiary czasu, przestrzeni i ciszy w muzyce Mariana Borkowskiego, red. Alicja Gronau-Osińska, Chopin University Press, Warszawa 2020.
 • Baculewski Krzysztof, Muzyczne podróże Mariana Borkowskiego – 1972, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 191-198, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Błażewicz Marcin, Wybrane problemy techniki kompozytorskiej Mariana Borkowskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Historii i Teorii Muzyki pt. Polska muzyka współczesna, materiały sesji, Poznań, 2 I 1980.
 • Borecka Maria, Organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych w twórczości fortepianowej Mariana Borkowskiego, [w:] „Musica Sacra Nova”, Seria poświęcona muzyce sakralnej, myśli humanistycznej i analizie dzieł muzycznych, praca zbiorowa pod redakcją Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, nr 3/4 • 2009/2010, wyd. Stowarzyszenie Musica Sacra, Musica Sacra Edition, Warszawa 2010, s. 121-160, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Cegiełła Janusz, Polska szkoła kompozytorska, [w:] „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2, Lublin 2006.
 • Cieślak Artur, Laboratorium Muzyki Współczesnej 1985-2007. Fakty – liczby – zestawienia, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 183-190, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dąbek Stanisław, Duchowy aspekt De profundis Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, s. 97–105, ISBN 83–89444–24–0.
 • Dąbek Stanisław, O sensie duchowym religijnej muzyki instrumentalnej XX wieku, [w:] „Ratio musicae”, red. S. Dąbek, Zeszyty Naukowe AMFC, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 101-106, ISBN 83-87759-96-1.
 • Dąbek Stanisław, In honorem Claromontana: Hymnus (2005) Mariana Borkowskiego, [w:] „Episteme” (UKSW) 2012, tom 106, nr 1, s. 147-150.
 • Demska-Trębacz Mieczysława, Izochronia Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 77-86, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Analiza i omówienie utworów kompozytorów polskich prezento­wanych podczas Conversatorium Współczesnej Solowej i Kameralnej Muzyki Organowej, referat wygłoszony na Sympozjum pt. Polska współczesna solowa i kameralna muzyka organowa, materiały sesji, Legnica, 01.10.1988.
 • Dywańska Dorota, Myśli na temat twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 225-230, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 231–237, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Dywańska Dorota, Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 1998, nr 3-4, s. 173-179, ISNN 1234-2114.
 • Dziadek Magdalena, Marian Borkowski o Webernie, [w:] Studia nad twórczością Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łukaszewski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 176-182, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Gronau-Osińska Alicja, Działalność peda­go­giczna Mariana Borkowskiego [z anek­sem Wykaz dorobku pedagogicznego Mariana Borkowskiego],[w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 111–175, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Gronau-Osińska Alicja, Wołanie, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 106-128, ISBN 83-98444-24-0.
 • Gudel Joachim, Analiza i omówienie utworów organowych kompozytorów środowiska warszawskiego, Conversatorium Współczesnej Muzyki Organowej, [w:]  Zeszyty Naukowe LIM nr 2, Legnica-Łódź 1987, s. 33-43.
 • Heinemann Michael, Der dritte Weg: Marian Borkowski – Psalmus (1975), [w:] „Orgel International: Zeitschrift für Orgelbau und Orgelmusik” 2002, nr 5-6, s. 320-321.
 • Kobierzycki Tadeusz, Analiza archetypalna w muzyce (II) (Mariana Borkowskiego Dram na orkiestrę, 1966), [w:] „Ratio musicae”, red. S. Dąbek, Zeszyty Naukowe AMFC, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 85-100, ISBN 83-87759-96-1.
 • Kobierzycki Tadeusz, Ethos muzyki współczesnej, [w:] „Heksis” 1995, nr 1, s. 27-29, ISNN 1234-2114.
 • Kobierzycki Tadeusz, Kultura muzyczna u progu XXI wieku, [w:] „ALBO albo” 2003, nr 4, s. 170-174, ISNN 1230-0802.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Konteksty filozoficzne i kognitywne muzyki Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 2012, ½ (www.heksis.com), ISNN 1230-0802.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Konteksty filozoficzne i kognitywne muzyki Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka i filozofia I. Refleksje, konteksty, interpretacje. red. Krzysztof Lipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 158-175, ISBN 978-83-61489-90-0.
 • Kobierzycki Tadeusz, Maj Filip, Witalizm i egzy­sten­cjo­na­lizm w muzyce Mariana Borkowskiego (Vitalism and existentialism in Marian Borkowski’s music), [w:] „Heksis” 2010, nr 2 (www.heksis.com), ISSN 2081–1926.
 • Kobierzycki Tadeusz, Marian Borkowski – jego twórczość muzyczna i szkoła kompozytorska, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 201-222, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Kobierzycki Tadeusz, Nowa muzyka – w stronę antropologii sztuki, [w:] „Musica Sacra Nova” 2007, nr 1, s. 210-212.
 • Kobierzycki Tadeusz, Ścieżki myśli, dźwięków i głosów w muzyce Mariana Borkowskiego. Glossa filozoficzna do koncertu na 80-lecie urodzin kompozytora, UMFC Warszawa 10 XI 2013, [w:] „Aspiracje” 2014, nr 1 (35), s. 40-42, (http://wydawnictwo.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/11/2015/10/A_29_ASPIRACJE_2014_1_35-1.pdf), ISSN 1732-6125.
 • Kobierzycki Tadeusz, Wielopoziomowość muzyki. Studium o muzyce Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka i psy­chika, red. Tadeusz Daszkiewicz i Tomasz Szafrański, Wydawnictwo „Stakroos”, Warszawa 1994, s. 15–19, ISBN 83–902336–7–3.
 • Lasocki Roman, Marian Borkowski – Images II na dowolny instrument smyczkowy w wersji na skrzypce solo, [w:] Uwagi o pracy nad współczesnym utworem skrzyp­cowym na przykładzie wybranych dzieł muzyki polskiej powstałych w latach ostatnich,  Prace Specjalne AM w Katowicach, seria II, nr 3, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice 1985, s. 29-46.
 • Lasocki Roman, Problemy wykonawcze w Images II na dowolny instrument smyczkowy, w wersji na skrzypce solo, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 91-101, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych dzieł sakralnych, s. 87-159 + suplement (indeksy) pt.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Wykonawcy 1991-2009, s. 161-181, [w:] 20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Ars Sacra – Dialog Kultur [album i program festiwalu], red. M. Z. Nowak, M. T. Łukaszewski, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa 2010.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Kalendarium życia, twór­czo­ści i dzia­łal­no­ści Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 17–45, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Organowa twórczość kompozytorów warszawskich w latach 1945-2005 i jej zastosowanie w pedagogice na przykładzie 20-letniej działalności Conversatorium Organowego w Legnicy, [w:] Legnickie Conversatorium Organowe 1986-2005, red. M. T. Łukaszewski, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Legnickie Conversatorium Organowe, Warszawa – Legnica 2006, s. 30-44.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polish religious music after World War Two, „Artes” nr 8, 2009, Editura Artes, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi (Rumunia), s. 215-226.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska muzyka sakralna końca XX wieku. Refleksje i podsumowania, [w:] Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy, red. M. Szoka, AMFC, Warszawa 2001, s. 39-58.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polskie toccaty fortepianowe XX i XXI wieku. Dzieje gatunku, typologia, idiomatyka, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2 dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w dziewięćdziesiąte urodziny, red. I. Mida, A. Waluga, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2018, s. 29-72.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich w latach 1945-2003. Cechy stylistyczne, techniki kompozytorskie, inspiracje, [w:] Muzyka sakralna. Część trzecia. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater”, red. W. Krodkiewska, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 59-67.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Rola i znaczenie organów w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Organy i Muzyka Organowa XIV, Prace Specjalne nr 77, red. J. Krassowski i inni, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2009, s. 150-169.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Sakralna twórczość na chór a cappella Mariana Borkowskiego, [w:] „Liturgia Sacra” 17/2011, nr 2 (38), s. 381–402, ISNN 1234-4214.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010, [w:] Musica Intellectualis, tom I, Droga artysty, red. M. Zygmont, E. Dudkiewicz, E. Skardowska, E. Rozlach, UMFC, Chopin University Press, Warszawa 2017, s. 77-105.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Życie, działalność i twórczość kompozytorska Mariana Borkowskiego – rekonesans, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2016 nr 2 (tom 37), s. 187-199, ISSN 1232-8766.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Faktura – brzmie­nie – eks­pre­sja w twór­czo­ści chó­ral­nej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001, s. 146–167, ISBN 83–87759–68–6.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Seria płyt „Panorama nowej muzyki polskiej”, [w:] „Musica Sacra Nova” 2009/2010, nr 3/4, Warszawa 2010, s. 658-666: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, Utwory na instru­menty solowe Mariana Borkowskiego. Próba cha­rak­te­ry­styki war­to­ści instru­men­tal­nych i sty­lo­twór­czych, [w:] Potencjał kom­po­zy­cyjny utwo­rów na instru­menty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 76–98, ISBN 83–89444–07–0.
 • Łuka­szew­ski Marcin Tadeusz, XVI Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej (Białystok, 27-29 listopada 2009), [w:] „Musica Sacra Nova” 2009/2010, nr 3/4, Warszawa 2010, s. 610-617: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Miksa Waldemar, Od liryki do symboliki – słowo w twórczości kompozytorskiej Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 102-110, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Nowik Wojciech, Marian Borkowski – u progu drogi twórczej. Dylematy wyboru i samookreślenia, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, s. 129–142, ISBN 83–89444–24–0.
 • Nowik Wojciech, Postawa twórcza Mariana Borkowskiego w perspektywie koncepcji Rudolfa Réti’ego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 238-248, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Osada Ryszard, Doskonałość czy kaprys twórczy? – rozważania na temat elementu graficznego w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 143-149, ISBN 83–89444–24–0.
 • Pociej Bohdan, O muzyce Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 199-200, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Przech Violetta, „Fortepian sonorystyczny” w twórczości Mariana Borkowskiego: Fragmenti, Selection for 5, Speranza, Dialoghi, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 60-76, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Przech Violetta, Estetyczne konteksty twórczości na fortepian solo Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka fortepianowa. Refleksja teoretyczna. Sztuka pianistyki, red. A. Kozłowska-Lewna, D. Szlagowska, T. Błaszkiewicz, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2012, s. 177-191.
 • Przybyłek Marcin, Klasa kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, [w:] „Heksis” 1997, nr 3, ISNN 1234-2114.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka Profesora Mariana Borkowskiego. Homeryckie dźwięki, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 150-154, ISBN 83–89444–24–0.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka światła i cienia, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 223-224, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Rodriguez Renée, Contemporary Polish Chamber and Organ Music, „South Central Music Bulletin”, Volume V, Number 1 (Fall 2006) [V / 1], Texas State University, San Marcos (Texas, USA) [www txstate.edu].
 • Sparfeld Tobin, Marian Borkowski. Choral Works, „International Choral Bulletin 2015, 1st Quarter, vol. 34, Issue 1, p. 64-66.
 • Szarapka Anna, Narracyjność w Dram na orkiestrę Mariana Borkowskiego, [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 155-165, ISBN 83-89444-24-0.
 • Szymańska-Stułka, Katarzyna, Forms of Musical Architecture in Polish Contemporary Music / Compositional Lines – Marian Borkowski – De profundis, [w:] „Musica et Artes”, s. 294-298 (www.hippocampus.si), ISBN 978-961-6963-93-0.
 • Ścibior Seweryn, Prakseologiczna teoria orkiestracji ilustrowana przykładami z Dram i Limits Mariana Borkowskiego, [w:] Muzyka symfoniczna kompozytorów UMFC, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2009, s. 139-148, 978-83-61489-03-0.
 • Waszak Małgorzata, Marian Borkowski – na ścieżkach sonoryzmu, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 46-59, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Waszak Małgorzata, Rola kontrastowania struktur brzmieniowych w kształtowaniu formy na przykładzie dwóch wybranych utworów kameralnych Mariana Borkowskiego (Variant, Speranza), [w:] Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 166-183, ISBN 83–89444–24–0.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 87-90, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego, [w:] Zeszyty Naukowe AMFC nr 47, Warszawa 1999, s. 105-110, ISNN 0239-4812.
 • Żechowski Cezary, Musica Speranza, [w:] „Heksis” 1995, nr 1, s. 22-26, ISNN 1234-2114.
 • Żechowski Cezary, Musica Speranza, [w:] Studia nad twór­czo­ścią Mariana Borkowskiego, red. Marcin Tadeusz Łuka­szew­ski, „Musica Sacra Nova” nr 2, Warszawa 2008, s. 249-255, ISBN 978–83–7270–634–4.
 • Borecka Maria, Organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych w twórczości fortepianowej Mariana Borkowskiego, praca dyplomowa, UMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2009.
 • Hordijewicz Grzegorz, Utwory na trąbkę i organy w muzyce XX wieku, praca dyplomowa, AMFC – Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Białystok 2003.
 • Kaniowska Małgorzata, Znaczenie ciszy i czasu w interpretacji muzyki współczesnej, praca doktorska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2005.
 • Kozłowska Joanna, Współczesna polska muzyka sakralna w prawykonaniach Chóru ATK. Studium analityczne, praca magisterska, ATK, Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa 1998.
 • Kożuchowska-Panek Małgorzata, Twórczość kompozytorów polskich na chór a cappella z lat 2000-2010 na wybranych przykładach, praca magisterska, Instytut Muzykologii UW, Warszawa 2012.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Twórczość na chór a cappella o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, praca doktorska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2004.
 • Mroczek Agnieszka, Nadia Boulanger i jej polscy uczniowie, praca magisterska, AMFC, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Warszawa 2003.
 • Perkowski Dawid, Twórczość chóralna o tematyce religijnej Mariana Borkowskiego, praca magisterska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa 2007.
 • Szuwalska Irena, Czynniki warunkujące percepcję muzyki współczesnej przez dzieci w klasie VIII, praca magisterska, WSP, Częstochowa 1984.
 • [gk], Establishment der neuen Musik wurde in ersten Konzerten bewiesen, „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, 25.04.1977.
 • [LenTASS], Na Muzykalnoj Wiesnie. Tworczestwo druzjej, „Smiena” 1975, nr 82.
 • [olp], Zakończyły się Dni Oratoryjne Białegostoku. Chóry to nasza specjalność, „Kurier Poranny” 1997, nr 110.
 • [PAW], Na organy, smyczki i perkusję, „Konkrety” 1988, nr 42.
 • [sam], Legnickie ósme organowe. Rozmowa z prof. Marianem Borkowskim, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, „Słowo Polskie” 1993, nr 254.
 • [Z.W.], Muzyka w Zamościu, „Życie Literackie” 1984, nr 43.
 • Bagnowski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Ruch Muzyczny” 2000, nr 12.
 • Bargielski Zbigniew, Rozmowa z kompozytorem, „Literatura” 1973, nr 12, s. 12.
 • Berski Jan, V Zamojskie Dni Muzyki. Twórczość dawna i najnowsza, „Rzeczpospolita” 1984, nr 241.
 • Boćkowska Maryla, Muzyka niejedno ma imię, „Gazeta Wyborcza”, Białystok, 24.10.1995.
 • Borowicz Łukasz, Koncert Katedry Kompozycji AMFC, „Ruch Muzyczny” 2002, nr 12.
 • Borowicz Łukasz, Marian Borkowski – Symphonic and Sacred Music, recenzja płyty AP 0038, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Brewczyński Jacek, Laboratorium, „Tygodnik Siedlecki” 1986, nr 50.
 • Cieślak Artur, XIV Międzynarodowy Festiwal „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, Warszawa 30 listopada – 2 grudnia, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 1.
 • Cieślak Artur, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Częstochowa 1-6 maja – Dialog religii, dialog kultur muzycznych, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 12.
 • Cieślak Artur, XV Laboratorium Muzyki Współczesnej. W prostocie siła?, „Ruch Muzyczny” 2008, nr 26, s. 18-20.
 • Czopek Adam, Wieczór w filharmonii. Uczeń godny mistrza, „Gazeta Kielecka” 1996, nr 80.
 • Danilecki Tomasz, Zaciekawienie i zachwyt. Po koncercie Piotra Borkowskiego w Filharmonii Olsztyńskiej, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 118.
 • [gp] Do Stajenki. Koncert kolęd na jubileusz prof. Mariana Borkowskiego, „Dziennik Bałtycki”, 22.01.2015, wersja internetowa: https://dziennikbaltycki.pl/do-stajenki-koncert-koled-na-jubileusz-profmariana-borkowskiego/ar/3724116#aktualnosci
 • Daszkiewicz Tadeusz, Dialog wartości, „Walka Młodych” 1984, nr 47.
 • Double the pleasure at today’s recital, „Denton Record-Chronicle” 1993, nr 234.
 • Dulski Edward, Relacje z Ameryki, „Przegląd Muzyczny” 1991, nr 2-3.
 • Dywańska Dorota, Po co? i kilka innych pytań, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 6.
 • Dziadek Magdalena, Konwersatorium Kompozytorskie w Warszawie, „Opcje” 1999, nr 2 (25).
 • Ein verwirrend buntes Bild, „Musikhandel” 1988, nr 1.
 • Gabryś Ryszard, Muzyka w Zamościu, „Tak i Nie” 1985, nr 48.
 • Gajkowska Ewa A., Cztery wariacje z Codą na temat “V Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Siedlcach, Siedlce 22-24.11.1991.
 • Grella Piotr, Poznańska Wiosna Muzyczna, „Odra” 1985.
 • Grella Piotr, Zaśniedziały awers, „Tak i Nie” 1986, nr 28.
 • Ignatowicz Anna, recenzja płyty Chóru ATK (DUX 0251), „Studio” 1997, nr 3.
 • Ignatowicz Anna, Trzy razy ATK, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 26.
 • Ignatowicz Anna, VI Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 2.
 • Ignatowicz Anna, VII Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 25.
 • Ignatowicz Anna, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Refleksje przed jubileuszem, „Ruch Muzyczny” 1996, nr 24.
 • Jahnik Gregor, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Audio” 1987, nr 10.
 • Jóźwiak Beata, Koncert zamiast spaceru, „Ruch Muzyczny” 1998, nr 17.
 • Jóźwiak Beata, Panorama?, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 11.
 • Kirchberg Klaus, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „NZ Neue Zeitschrift für Musik”, Schott, Juli / August 1988.
 • Koch Gerhard R., Wittener Kammermusiktage. Alexander der Große und der Bitterfelder Weg, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30.04.1977.
 • Koczywąs Lech, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, „Życie Muzyczne” 1995, nr 11-12.
 • Komorowska Małgorzata, Tygrys polskiej płyty?, „Ruch Muzyczny” 2000, nr 5.
 • Korngold Wulf, Problematisches Komponistenporträt, recenzja płyty „Marian Borkowski. Speranza. Fragmenti. Spectra. Images, ProViva ISPV 137”, „Fono Forum” 1987, nr 10.
 • Kościukiewicz Kazimierz, Festiwalowe refleksje. Inauguracja, „Słowo Polskie” 1974, nr 43.
 • Kotas Margita, Festiwal Gaude Mater”. W służbie polskiej muzyki sakralnej, „Niedziela” 2002, nr 20.
 • Krajewski Andrzej, Sylwetki… Profesor, „Pabianicki Informator Kulturalny PAB – ART” 1997, nr 7.
 • Kušar Peter, Večer varšvskih skladateljev, „Dnevnik” 1973, nr 319.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona XII, „Quo vadis?” 2002, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, O Laboratorium Muzyki Współczesnej: 1985-2004 opowiada wybitny kompozytor i animator życia muzycznego, prof. Marian Borkowski, „Muzyka21” 2004, nr 12, s. 34-36.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Podwójny jubileusz Mariana Borkowskiego, „Wiadomości ZAiKS” 2018, nr 20, s. 62-63.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Polska chóralistyka, „Scala. Edukacyjny Magazyn Muzyczny” 2015, nr 5, s. 9-11.
 • Łukaszewski Marcin, Muzyka polska i prawykonania. Legnickie Conversatorium Organowe”, „Niedziela” 2003, nr 39.
 • Łukaszewski Marcin, Nadia Boulanger – przyjaciel Polski i Polaków, „Niedziela” 2000, nr 4.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (1). Musica Sacra Poloniae”, „Niedziela” 1999, nr 40.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (10). Panorama muzyki organowej i chóralnej, „Niedziela” 2000, nr 27.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (22). Kronika Festiwalu Gaude Mater”. Koszewski – Borkowski – Świder – Twardowski – Łuciuk, „Niedziela” 2001, nr 32.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (4). Kolędy polskie” [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Niedziela” 2000, nr 1.
 • Łukaszewski Marcin, Polska muzyka sakralna na płytach CD (6). Marian Borkowski – nowa muzyka sakralna, „Niedziela” 2000, nr 10.
 • Mackiewicz Ewa, II Sympozjum Kompozytorskie AMFC, „Muzyka21” 2001, nr 3.
 • Maj Filip, III Sympozjum Kompozytorskie, „ALBO albo” 2003, nr 1.
 • Mangan Timothy, Music Review. A Memorable Polish Program, „Los Angeles Times”, 06.12.1990.
 • Marian Borkowski, biogram, „Quo Vadis” 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Markuszewski Paweł, Gaude Mater w Częstochowie po raz dziesiąty, „Muzyka21” 2000, nr 3.
 • Markuszewski Paweł, recenzja płyty XXth Century Polish Piano Music (Acte Préalable AP 0016), „Muzyka21” 2000, nr 1.
 • Mendyk Michał, Panorama Nowej Muzyki Polskiej I – V, „Muzyka21” 2004, nr 3.
 • Milewscy Hanna i Andrzej, Marian Borkowski – Choral Works [recenzja płyty CD, DUX 0995, Warszawa 2013], „Hi●Fi i Muzyka” 2014, nr 5.
 • Murray Bain, Polish pianist makes virtuosic apperance, „Sun Messenger”, 14 lutego 1974.
 • Niziurski Mirosław, Mistrz i wicemistrz”, „Słowo Ludu” 1996, nr 95.
 • Olszewska-Bajera Zofia, Muzyczne Laboratorium w Białymstoku, „Inspiracje” 1995, nr 36.
 • Pacewicz Olga, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Warto pokochać awangardę, „Kurier Poranny”, 21.10.1996.
 • Pacewicz Olga, VI Laboratorium Muzyki Współczesnej. Rozbijanie ściany, „Kurier Poranny” 1993, nr 224.
 • Panke Werner, Erste Eindrücke von Wittener Kammermusiktagen. Kleinensembles: Mut zur künstlerischen Reibung, „Westfälische Rundschau” 1977, nr 95.
 • Pianist gives delightful glipse of Polish culture in recital, „Rocky Mountain News”, 21.11.1974.
 • Pociej Bohdan, Moja przygoda z muzyką współczesną, „Ruch Muzyczny” 1999, nr 5, s. 6-7.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „The Albertan Composers”, The Edmonton Composers’ Concert Society Review for New Music, Winter 1995 – Spring 1996, Volume II, Number 1, s. 22-23.
 • Polish chamber and organ music, recenzja płyty Polonia Records CD 020, „L’ Orgue Francophone” nr 18, s. 100.
 • Polnische Neutöner bei ProViva: Spaß am Puzzle und viel Emotion, „Rieser Nachrichten”, 15.01.1988.
 • Radoszewski Roman, Festiwal muzyki fascynującej, „Kultura” 1986, nr 3.
 • Rappoport L., Soczinienija polskich kompozitorow, „Wiecziernyj Leningrad” 1975, nr 82.
 • Ratajczak Robert, Marian Borkowski – Solo Works [recenzja płyty CD, DUX 1279, Warszawa 2015], „Hi●Fi i Muzyka” 2016, nr 9.
 • Rhein John von, Dutkiewicz: Color Him Passionate, „Akron Beacon Journal”, 23.01.1975.
 • Różycki Patryk, Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej 2004, „Muzyka21” 2005, nr 1.
 • Rupprecht S., recenzja płyty Chóru ATK DUX 0251, „Muzyka21” 2000, nr 5.
 • Schmidt Konrad, Ein neuer Trend zum Seriöseren. Wittens Tage für neue Kammermusik im lebendigen Wandel, „Ruhr-Nachrichten”, 25.04.1977.
 • Skała Stanisław, Tak trzymać, „Dziennik Zachodni” 1985, nr 70.
 • Smith Carol B., Sound of success, „Inside Tulane”, kwiecień 1994.
 • Sułek Andrzej, Studenci profesora Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 14.
 • Szoka Marta, Jubileusz Legnickiego „Conversatorium” Organowego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 23.
 • Terlega Elżbieta M., Wzbogacić samego siebie, „Poradnik Muzyczny” 1986, nr 2, s. 1-3.
 • Una sintesis de la musica contemporenea en Espańa, red. Emilio Cesares Rodicio, [w:] „Ethos-Musica” nr 13, Madrid 1985.
 • Wacholc Maria, Jubileuszowe Conversatorium Organowe w Legnicy, „Życie Muzyczne” 2000, nr 9-10.
 • Wacholc Maria, Uznanie dla perfekcji [recenzja płyty Kolędy Polskie , DUX 0275], „Życie Muzyczne” 1997, nr 1-2.
 • Wacholc Maria, XV Conversatorium Organowe, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 1, s. 89-92.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnicki klejnot muzyczny, „Słowo Polskie” 1995, nr 51.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie Conversatorium. Wokół brzmienia organów, „Słowo Polskie”, 02.10.2000.
 • Węgrzyn Walentyna, Legnickie wydarzenia muzyczne Conversatorium, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 47.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 06.10.1998.
 • Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 12.10.1995.
 • Węgrzyn Walentyna, Pierwszy koncert wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, „Gazeta Robotnicza” 1974, nr 43.
 • Węgrzyn Walentyna, recenzja płyty Stanisław Skoczyński – Per uno solo (Polonia Records 027), „Ruch Muzyczny” 1995, nr 4.
 • Węgrzyn Walentyna, W kręgu Mariana Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” 1995, nr 11.
 • Zieliński Tadeusz A., 14 Uraufführungen in Poznan, „Melos. Zeitschrift für neue Musik”, Heft IV, Juli / August 1973.
 • Żórawska Dorota, XI Laboratorium: międzynarodowe, „Ruch Muzyczny” 2004, nr 26.
 • Borkowski Marian, komentarz autorski do utworu Ave. Alleluia. Amen, [w:] książka programowa XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, red. M. Łukaszewski, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 66.
 • Kobierzycki Tadeusz, Musica sacra – Musica humana, [w:] program festiwalu „VI Zamojskie Dni Muzyki”, Zamość 1986, s. 4-6.
 • Kobierzycki Tadeusz, W kręgu muzyki współczesnej (LMW 1985-1993), program VI Laboratorium Muzyki Współczesnej, Białystok 1993.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów do programu koncertu Muzyka fortepianowa twórców z warszawskiej uczelni muzycznej, M. T. Łukaszewski – fortepian, UMFC, 3 grudnia 2017, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2017, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, omówienie utworów Mariana Borkowskiego: Hosanna II, Lux, Libera me I, Hymnus do programu koncertu Rektorzy warszawskiej uczelni muzycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 10.12.2014, wydawca: Biuro Koncertowe UMFC, Warszawa 2014, folder bez paginacji.
 • Łukaszewski Marcin, [Marian Borkowski – kompozytor, muzykolog, pianista i pedagog…], [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 9-12.
 • Łukaszewski Marcin Tadeusz, Wywiad z prof. M. Borkowskim, [w:] książka programowa festiwalu X Laboratorium Muzyki Współczesnej, 20-22 XI 2003, wyd. Stowarzyszenie LMW, Warszawa 2003, s. 9-13.
 • Marian Borkowski, biogram, program XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, OPK Gaude Mater, Częstochowa 2002, s. 64-66.
 • Przybyłek Marcin, Muzyka światła i cienia, [w:] program koncertu kompozytorskiego M. Borkowskiego z okazji 40-lecia pracy artystycznej oraz 30-lecia pracy pedagogicznej, AMFC, Warszawa 02.12.1998, s. 3-4.
 • https://zaiks.org.pl/twarze.id_21
 • Legnickie ósme organowe. Rozmowa z prof. Marianem Borkowskim, kompozytorem i wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, „Słowo Polskie” nr 254 / 1993.
 • Bargielski Zbigniew, Rozmowa z kompozytorem, „Literatura” nr 12 / 1973, s. 12.
 • Gajkowska Ewa A., Cztery wariacje z Codą na temat „V Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Siedlcach, Siedlce 22-24.11.1991.
 • Terlega Elżbieta M., Wzbogacić samego siebie, „Poradnik Muzyczny” nr 2 / 1986, s. 1-3.

Bibliografię opracował:
Marcin Tadeusz Łukaszewski